Teenused

SA Haapsalu Hoolekandekeskuse teenustevalik on mitmekülgne. Oleme koduks nii tava- kui ka erivajadustega lastele.

Pakume järgnevaid teenuseid:

 1. Asendushooldusteenus
  Asendushooldusteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
 1. Ööpäevaringne erihooldusteenus
  Ööpäevaringne erihooldusteenus on isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, eesmärgiga tagada teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil.

3. Kogukonnas elamise teenus

 1. Toetatud elamise teenus
  Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.
 1. Tugiisiku- ja lapsehoiuteenus erivajadusega lapsele
  Tugiisiku- ja lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse teenuse osutaja. Teenuseid on võimalik kasutada:
  • koolieelsel ja koduõppel oleval lapsel;
  • põhiharidust omandaval lapsel;
  • noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppel; Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamist  toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.
 2. EL_Sotsiaalfond_horisontaalne